spicy Hot & Spicy

Mei Fun or Ho Fun

Thin Rice Noodle or Flat Rice Noodles
104. Vegetable Mei Fun or Ho Fun 10.25
105. Roast Pork Mei Fun or Ho Fun 10.75
106. Chicken Mei Fun or Ho Fun 10.75
107. Beef Mei Fun or Ho Fun 11.45
108. Shrimp Mei Fun or Ho Fun 11.45
spicy109. Singapore Mei Fun 11.75
110. House Special Mei Fun or Ho Fun 11.75