spicy Hot & Spicy

Mei Fun or Ho Fun

Thin Rice Noodle or Flat Rice Noodles
104. Vegetable Mei Fun or Ho Fun 7.75
105. Roast Pork Mei Fun or Ho Fun 8.75
106. Chicken Mei Fun or Ho Fun 8.75
107. Beef Mei Fun or Ho Fun 9.25
108. Shrimp Mei Fun or Ho Fun 9.25
spicy109. Singapore Mei Fun 9.55
110. House Special Mei Fun or Ho Fun 9.55